รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ  โรงเรียน ตชด. คอนราดเฮงเค็ล  ตำบลนาใน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม