คณะครู กศน. อำเภอโพนสวรรค์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุโพนสวรรค์ อ. โพนสวรรค์ จ. นครพนมเข้าร่วมอบรมโครงการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล) ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีโตรบูรณ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม


อบรม/พัฒนา โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนการจัดการกระบวนการเรียนรู้รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ2559
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ  โรงเรียน ตชด. คอนราดเฮงเค็ล  ตำบลนาใน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม