การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1. การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้นำเอานโยบายและจุดเน้นการดำเนินการของ สำนักงาน กศน. มาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ตามศักยภาพ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา คือ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม  บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
จากข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาโดยการสอนเสริมและปรับพื้นฐาน  เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น โดยสถานศึกษาควรวิเคราะห์ผลสอบ N-Net  ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา อันส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น
2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุนทรีภาพ  การแสดงพื้นบ้าน ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม  โดยมีการสร้างเครื่องมือในการประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกำหนด มีการสรุปผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจน
3. สถานศึกษาควรสำรวจความต้องการของผู้เรียนในการจัดทำโครงการต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการต่อยอดการพัฒนาอาชีพของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แพร่หลาย การพัฒนาเว็บไซต์ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างแท้จริง
                    กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณภาพการจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะความรู้ด้านสาระความรู้ขั้นพื้นฐาน ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียน ทำให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
          2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ทางด้านสาระความรู้ขั้นพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

เป้าหมาย
          เป้าหมายเชิงปริมาณ
                   จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน  665  คน ผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน38 คน รวม 703 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                   1. จัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะความรู้ด้านสาระความรู้ขั้นพื้นฐาน ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียน ทำให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
                        2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ทางด้านสาระความรู้ขั้นพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วิธีดำเนินการ
- จัดประชุมชี้แจงแก่ บุคลากร/ครู กศน. ถึงแนวทางการดำเนินงาน
- แต่งตั้งคณะทำงานแต่ละฝ่าย
- จัดทำแผนงาน/โครงการ ให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดอนุมัติ
                   1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.
                    2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะ พัฒนาทักษะชีวิต ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด    
                    3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.  โครงการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี
5.  โครงการพัฒนาวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้
6. โครงการพัฒนาวิชาการ ติวเข้มเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
- พัฒนาการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ
- ดำเนินงานตามแผน
- ติดตามประเมินผล

  
วิธีดำเนินการ
งบประมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ประชุมคณะทำงาน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินงาน
2.ประสานงานเครือข่าย  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
4.วัดผลประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้ลงทะเบียน จำนวน 665  คน
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 สามารถนำความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

เป้าหมายการดำเนินงาน
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงาน
ร้อยละความสำเร็จตามแผน/เป้าหมาย
เป้าหมายทั้งปี(คน)
ผลผลิต (คน)

1.

 2.


3.


4.

5.

6.

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะ พัฒนาทักษะชีวิต ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีโครงการพัฒนาวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้
โครงการพัฒนาวิชาการ ติวเข้มเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

120

100


140


80

100

100

150

131


140


98

164

148

125

131


100


122.5

164

148


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น