ประวัติความเป็นมา/ที่ตั้ง

รหัสกศน.ตำบล:
สถานที่ตั้งเลขที่/หมู่:   
รหัสไปรษณีย์:
ตั้งห่างจากร.ร.ในระบบใกล้ที่สุด: กม.    พิกัดที่ตั้งกศน.ตำบล ละติจูดที่:    ลองจิจูดที่: 
มีบุคลากร: คน   เป็นพนักงานราชการ:  คน   อัตราจ้าง:  คน   อาสาสมัคร:  คน
หัวหน้ากศน.ตำบลชื่อ:  นามสกุล: โทรศัพท์:
ลักษณะพื้นที่ตั้ง:
เป็นเอกเทศ: (ได้รับมอบจากหน่วยงาน......หรือสร้างตามแบบมาตรฐานกศน.)
กศน.ตำบลอยู่ร่วมกับ: อื่นๆ :
ไฟฟ้า:    น้ำประปา :     โทรศัพท์พื้นที่ :     อินเทอร์เน็ต : 
คอมพิวเตอร์:จำนวน:  เครื่อง                          โทรทัศน์: จำนวน:เครื่อง
เครื่องรับโทรสาร:จำนวน:  เครื่อง      ชุดสัญญาดาวเทียม :  จำนวน:เครื่อง
จำนวนโต๊ะเรียน: ตัว
จำนวนเก้าอี้ ใช้เรียน ตัว
อื่นๆ :
ระบบรักษาความปลอดภัยคอมฯ:
ผู้ใช้Internetช่วงเวลาเดียวกันมากที่สุด:
 คน
ผู้ใช้ทุกกิจกรรมโดยเฉลี่ยต่อวัน:
 คน
web site กศน.ตำบล:
http://phonchan2558.blogspot.com/
Fanpage Facebook:

         
 นางสาวพิสมัย กุจนา
          หน.กศน.ตำบลกศน.ตำบลโพนจาน


http://202.29.172.133/DMIS5/surveytumbol.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น