โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำขนมไทย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำขนมไทยโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนต์

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนต์ ณ ม.๒ ตำบลโพนจาน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง (พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) 


โครงการศูนนย์ฝึกอาชีพชุมชน(1อำเภอ1อาชีพ)หลักสูตรการแปรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนนย์ฝึกอาชีพชุมชน(1อำเภอ1อาชีพ)หลักสูตรการแปรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง