การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

2. การศึกษาต่อเนื่อง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์ มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน และบริการจัดการความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี กศน. ตำบลเป็นศูนย์กลางในการ บริหารจัดการศึกษานอกระบบฯ เพื่อให้สามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีอาชีพ และรายได้ที่ มั่นคง 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
          2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการจากการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติงานจริง
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
          กลุ่มที่ไม่มีอาชีพหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ กลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้ว และต้องการพัฒนาอาชีพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
          กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ หรือทักษะจากกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และการมีงานทำ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดี
วิธีการดำเนินงาน
- ประชุมชี้แจง บุคลากร ครูกศน. ถึงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
- สำรวจความต้องการด้านอาชีพของชุมชน เพื่อพิจารณาเสนอเห็นชอบแผนงาน/โครงการ และหลักสูตร
- พัฒนาการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ
- ดำเนินงานตามแผน
- ติดตามประเมินผล
วิธีดำเนินการ
งบประมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สำรวจข้อมูลความต้องการด้านอาชีพกับชุมชน
2.จัดเวทีประชาคม
3.จัดทำแผนขออนุมัติ
4.จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
4.พัฒนาหลักสูตร
5. ดำเนินการตามแผน
6.ติดตามประเมินผล
7.สรุปรายงานและเผยแพร่
แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ผู้ร่วมกิจรรม/โครงการ จำนวน   419  คน
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการเพิ่มและพัฒนาอาชีพของตนเองและชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น