การจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรุ้ตามรอยพ่อ

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรนานาไส้กรอก


การจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร


การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการชุมชนรักการอ่าน


กศน.ตำบลโพนจานจัดกิจกรรมโครงการบรรณสัญจร


 กิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชน โครงการเรียนรู้ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง  
กศน.ตำบลโพนจาน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐาน


บ้านหนังสือชุมชน หมู่ ๔ ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนมบ้านหนังสือชุมชน หมู่ ๑๒  ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม