การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดตั้งและส่งเสริมสนับสนุนบ้านหนังสือชุมชนในชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ ที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน โดยนำการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวประชาชนทั่วไป ได้เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดข้อมูลข่าวสาร ให้เพิ่มพูน ทันต่อเหตุการณ์ สร้างความเพลิดเพลิน ระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น  จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ของประชาชน ในหมู่บ้าน ชุมชน ตามความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่การเรียนรู้ และการหันหน้ารวมกลุ่มพัฒนาศักยภาพบ้านหนังสือชุมชนถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับ ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
          2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบบ้านหนังสือชุมชน
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
          กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
          กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง
วิธีการดำเนินงาน
- ประชุมชี้แจง บุคลากร ครูกศน. ถึงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- สำรวจความต้องการหนังสือ สื่อเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
- จัดทำแผนงาน/โครงการ
- พัฒนาการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ
- ดำเนินงานตามแผน
- ติดตามประเมินผล  
วิธีดำเนินการ
งบประมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สำรวจข้อมูลความต้องการกิจกรรม/การเตรียมความพร้อม
2.ประชุมวางแผน
3.จัดหาสื่อ
4.จัดทำโครงการการศึกษาตามอัธยาศัย
4.พัฒนากิจกรรม / โครงการ
5. ดำเนินการตามแผน
6.ติดตามประเมินผล
7.สรุปรายงานและเผยแพร่
กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผู้ร่วมกิจรรม/โครงการ จำนวน  1,456   คน
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น