เข้าร่วมอบรมโครงการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล) ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีโตรบูรณ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น